Zpracování odpadů

Aplikace Zákona o elektroodpadu


  Vážení obchodní partneři,

rádi bychom vás touto cestou seznámili že plně respektujeme ustanovené zákona 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 7/2005 Sb/, který vychází z /evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES/, známého pod používaným názvem „*Zákon o elektroodpadu*“ a plně jej aplikujeme v praxi. Naší činností nevytváříme vlastní nebezpečný odpad,ale provádíme třídění běžných druhů odpadu a elektroodpad řešíme ve spolupráci s firmou EMPO spol.s.r.o. přes REMA SYSTEM a ASEKOL,kteří jsou držiteli certifikátů ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004. Certifikaci provedla renomovaná švýcarská společnost SGS SA. Dále mají osvědčení platnosti Environmentálního Prohlášení o Produktu EPD v projektu, jehož cílem bylo zjištění ekologických dopadů, ekonomické, energetické a materiálové náročnosti provozování tzv. Kolektivního systému zpětného odběru dosloužilých elektrozařízení.